Форум
Home →  Парк "Българка" →  Биоразнообразие
Флора
Богатата петрографска структура, разнообразните почвено-климатични условия и голямата денивелация са предпоставка за наличието на много растителни и животински видове. Горският фонд на територията на парка е 80,2% от общата му площ. В него основно място (60%) заема букът. Той е основен дървесен вид и формира интересни растителни съобщества като бук-светлика, бук-лазаркиня, бук-офика, бук-лавровишня, бук-черна боровинка, бук-воден габър и няколко уникални хабитата: бук-тис-лавровишня, бук-джел-мъх, бук-дървовидна леска. От растенията, които фигурират в Червената книга на Р.България на територията на парка се срещат планински явор(жешля), джел, тис, нейчев зановец, лечебна пищялка, лудо биле(беладона), нейчево великденче, родопски силивряк, различни представители на семейство Салепови и др. Територията на парка е и изключително богата на лекарствени растения. .
Фауна
При зоогеографското райониране територията на парка попада в зоната на Европейската фауна-Старопланинския район. Горите и субалпийските пасища са обитавани от голям брой безгръбначни и гръбначни животни. От птиците се срещат: скален орел, малък креслив орел, горски бекас, гълъб-хралупар, черен кълвач, южен белогръб кълвач, видове фигуриращи в Червената книга на Р.България. Старите букови гори са обитавани от златки, вълци и мечки. От едрите бозайници се срещат: благороден елен, сърна, дива свиня, язовец, чакал, лисица и др.
Местообитания
Горският фонд на територията на парка е 80,2% от общата му площ. В него основно място заема бука (около 60%). Той е основен дървесен вид и формира интересни растителни съобщества, представляващи интерес както за родната природозащита, така и за общоевропейската екологична мрежа - Натура 2000.
Такива местообитания са:     
-        Алпийски и бореални ерикоидни съобщества с код по НАТУРА 2000  - 4060 Подтип – 31.46 Съобщества на Bruckenthalia spiculifolia
-        Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик – Festuco-Brometalia (важни местообитания за орхидеи) с код 6210
-         Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс – код 6430 -          Извори с твърда вода и туфести формации – Cratoneurion – с код 7220
-         Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове – код 8210
-         Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове - код 8220
-         Букови гори от типа Luzulo – Fagetum с код – 9110.
-         Букови гори от типа Asperulo – Fagetum – с код 9130
-         Термофилни букови гори – Cephalanthero – Fagion – с код 9150
-         Дъбово – габарови гори от типа Galium – carpenetum – код 9170
-         Смесени гори от съюза Tilio – Acerion върху сипеи и стръмни склонове – код 9180
-         Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior – код 91E0
-         Мизийски букови гори – код 91W0 
Както и бук-дървовидна леска; бук-воден габър; бук-черна боровинка; бук-джел и уникалния триетажен хабитат: бук-тис-лавровишна с  единични дървета естествена ела и планински явор.