Форум
Home →  Парк "Българка" →  Природни забележителности
ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “ ВИКАНАТА СКАЛА “
“Виканата скала “ е обявена за природна забележителност с заповед № 995 от 21. 04. 1971 г.на КОПС при МС ДР№ 190. Намира се в местността ”Стружната“ на шест километра от гара Кръстец. Надморската височина на скалния феномен е 1000 м. и заема площ от 0,5 ха. Основната скала е доломит, а почвата е кафява горска. Дървесната растителност е основно бук, но се срещат и единични дървета явор, червен глог и др. От тревистите видове по самият скален феномен се срещат родопски силивряк – Haberlea rhodopensis Friv. – растение, фигуриращо в Червената книга на Р. България, здравец, кръглолистна каменоломка и др. В района на природната забележителност, няколко месеца преди кончината си, народния поет Иван Вазов се е възхищавал на дивната природа на Стара планина и омайващата панорамна гледка, която се открива от Виканата скала към Предбалкана и Дунавската равнина.
ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “ГОЛЕМИЯ БУК”
Природната забележителност “Големия бук” е обявена със заповед № 1078 / 13. 03. 1950 г. ДР№ 106 на МГГП. Намира се на в местността “Мъглижка поляна” край пътя от гара Кръстец за ГД „Българка”, на 6 км. от гара Кръстец и на 1100 м.н.в. Вековното буково дърво в естествено състояние с диаметър 3,70 м., височина 32 м и на възраст над 500 години. Природната забележителност възлиза на обща площ от 0,1 ха., основната скала е доломит, почвата е кафява горска.
ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ “ МЪХНАТИТЕ СКАЛИ “
Защитеният природен обект е обявен със заповед №689 от 22. 07. 1987 г.на КОПС при МС  ДР№ 502. Обхваща строго защитена площ от 7, 4 ха. и буферна зона от вековна букова гора под връх Бедек  (1488 м.н.в.) на средна възраст над 140 г. Скалните ридове – ритли, както ги нарича народа, са четири - ориентирани в посока югоизток – северозапад. Най – високата им точка е разположена на 1311 м.н.в., а най – ниската на около 900 м.н.в. Между скалните гребени са разположени каменопади, по–малки скални образувания и вековни букови дървета. Великолепни пейзажи, голяма денивелация, специфичен ландшафт, разнообразен релеф (скални гребени, разломи, сипеи и др.), богат петрографски състав и свързаното с всичко това биологично разнообразие очертават уникалния характер на защитената местност. Голяма част от скалните ридове са покрити с родопски силивряк – Haberlea rhodopensis Friv. На територията на защитената местност се срещат кафява мечка, две двойки скални орли, златки и др. представители на висшата фауна.