Форум
Home →  Новини →  ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА...
20.12.2016
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГОРСКИ ИНСПЕКТОРИ
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ГОРСКИ ИНСПЕКТОРИ
МИНИСТЕРСТВО  НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО  И  ХРАНИТЕ                              
  ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
 Дирекция на Природен парк «Българка»
гр. Габрово, ул. „Чардафон” № 1, тел./факс:066 / 80 88 57,
 e-mail: dppbulgarka@abv.bg   www. ppbulgarka.net О Б Я В Л Е Н И Е:    на основание чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 198, ал. 3 от Закона за горите и чл. 31, ал. 2 от Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии и Заповед № РД-18/19.12.2016г. на Директора на Дирекция на Природен парк «Българка» Габрово, издадена на основание чл. 8, т.2, във връзка с чл. 8, т. 8 от Устройствения правилник на ДПП «Българка» Габрово   ОБЯВЯВА КОНКУРС   за длъжността:  Главен специалист  „ГОРСКИ ИНСПЕКТОР”  при  Дирекция на Природен парк  «Българка»  гр. Габрово  -  2  / две / щатни бройки.  
  1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Главен специалист ГОРСКИ ИНСПЕКТОР  при Дирекция на Природен парк «Българка» гр. Габрово. 1.1. Минималните и специфични изисквания: - средно лесовъдско образование по специалността „Горско и ловно стопанство” и придобита квалификация „техник – лесовъд”.
- професионален опит – не се изисква 1.2. Допълнителни умения и компетентности: - компютърна компетентност – работа с програми за текстообработка, електронни таблици и интернет; - организационна и комуникационна компетентност; - компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове, регламентиращи дейността на Дирекция на Природен парк «Българка» Габрово.  
  1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
а/ Заявление; б/ Автобиография; в/ Копие от документ, удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен; г/ Документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността; д/ Свидетелство за съдимост или съответен документ, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; е/ Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; ж/ Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето:
     - не страда от психически разстройства;
     - през последните три години не е настанявано принудително в лечебно заведение по глава пета, раздел II от Закона за здравето и не е лекувано за употреба на наркотични вещества; з/Документ от Районния съд по местоживеене, удостоверяващ, че:
        - срещу лицето няма наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие;
  • лицето не е нарушавало обществения ред три или повече пъти, за което са му налагани административни наказания;
и/ Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство; й/ Копие от документ за успешно завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие; к/ Медицинско свидетелство; л/ Документ за самоличност – необходим само за идентификация.   2.1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. 2.2. За изискваните копия на документи се представят и оригиналите за сверка. 2.3. За участие в конкурс се допуска и кандидат, който не е получил документа по т.2, буква е/, но представи документ, удостоверяващ, че лицето е подало заявление за издаването му. 2.4. Наличието на документ по т.2, буква е/ е задължително условие за назначаването на кандидат за горски инспектор. 2.5. Кандидатите, които не отговарят на изискванията по чл. 30 от Наредба № 1/30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии, с изключение на изискванията по т.2, буква е/, не се допускат за участие в конкурса.  
  1. Конкурсът с допуснатите кандидати  ще  се проведе  на два етапа, чрез писмен тест и интервю за професионална компетентност.
3.1. Кандидат, който не е покрил минималните изисквания на първия етап от конкурса, не се допуска до втория етап. 3.2. Писменият тест се изготвя в три варианта. Вариантът за провеждане на конкурса се определя чрез жребий в деня на провеждане на конкурса. В теста се включват задължително въпроси от ЗГ, ЗЛОД, ЗРА и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им. 3.3. В интервюто се включват въпроси за определяне на общи и специални умения и компетентности, като: професионален опит, ползване на нормативна уредба, комуникативност, способност да организира изпълнението на възложените му задачи, да работи ефективно в екип и др.  
  1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Главен специалист ГОРСКИ ИНСПЕКТОР: Осъществява непосредствен контрол по прилагане закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Осъществява контролните си функции под прякото ръководство на инспектори от по-високи длъжностни нива. Предотвратява и установява нарушения на разпоредбите на Закона за горите / ЗГ /, Правилника за прилагане на ЗГ / ППЗГ /, Закона за лова и опазване на дивеча / ЗЛОД /, Закона за рибарството и аквакултурите / ЗРА /, Закона за защитените територии / ЗЗТ /, Закона за биологичното разнообразие / ЗБР / и Закона за лечебните растения / ЗЛР /. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

  1. Документите по т. 2 се подават в ДПП „Българка“ Габрово, ул. „Чардафон“ № 1 в 30 - дневен срок след публикуване на обявата в местния печат до 20 януари 2017 г. включително, всеки работен ден от 9,00 часа до 16,30 часа. Лице за контакт: Даниела Димкова – гл.счетоводител, тел. 066/80-88-57.
 
  1. Списъци или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на общодостъпно място: информационното табло във входа на административната офис сграда на дирекцията и в в сайтовете на ИАГ София www.iag.bg и ДПП «Българка» Габрово www.ppbulgarka.net .
 
  1. Минималният размер на заплата, определена за длъжността е 420,00 лева, при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.
 
 Заповед  http://www.ppbulgarka.net/download/news/news_13263226187417_14822462238485_14822439581709_m5fg96t.pdf