Форум
Home →  Новини →  ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА...
21.12.2016
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
ДПП "БЪЛГАРКА" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ   Дирекция на Природен Парк „Българка“  гр. Габрово, ул. „Чардафон“ № 1, тел./факс: 066/808857, e-mail: dppbulgarka@abv.bg   www.ppbulgarka.net  На основание ПМС 129/26.06.2012 год., Закона за държавния служител и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. и писмо изх.№ ИАГ – 34019 / 2016 год. на изпълнителния директор на ИАГ – София, ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавни служители при следните условия:
  1. Конкурсът се обявява за длъжностите:
А) Старши експерт „Консервация на околната среда, международни дейности и проекти; Б)  Старши експерт "Екология и опазване на природните ресурси";
  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове (КДА) и съгласно утвърдена длъжностна характеристика, за заемане на длъжностите:
2.1. Образование – висше;              Предпочитани  специалности:              - за „Консервация на околната среда, международни дейности и проекти - "Екология", „Опазване на околната среда и устойчиво развитие”, "Екология и консервация", "Екология и опазване на екосистемите", "Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг" и други еквивалентни;             - за "Екология и опазване на природните ресурси" - "Екология", „Биология”, "Горско стопанство", "Опазване на околната среда", "Екология и опазване на екосистемите", "Възстановяване на околната среда и екологичен мониторинг" и други еквивалентни;              Образователно-квалификационна степен: бакалавър;              2.2.     Ранг – V младши;              2.3.     Професионален опит – 1 г. (включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната  характеристика за съответната длъжност) – опит в публичната администрация или неправителствения сектор, свързан с опазване на биологичното разнообразие или защитени територии/защитени зони;              2.4.     Вид правоотношение – служебно.           2.5.   Допълнителна квалификация/обучение:              2.5.1.    компютърна грамотност;              2.5.2.    владеене на английски език– писмено и говоримо; владеенето на втори чужд език за длъжността „Консервация на околната среда, международни дейности и проекти” е предимство.              2.6.      Други:              2.6.1.   познаване на българското и международното природозащитно законодателство и  договорености;             2.6.2.   познаване структурата и функциите на администрацията, принципите и правилата на нейната дейност;             2.6.3.   работа с документация, изготвяне на доклади, докладни записки, становища и др. документи в посочените в длъжностната характеристика области;              2.6.4.   комуникативни умения;              2.6.5.   познаване на природния парк (елементи на биологичното разнообразие, консервационно значими видове, релеф, климат и др.).              3.Начин на провеждане на конкурса:        3.1.  Първи етап – Предварителен подбор по документи.              3.2. Втори етап – Изпит с допуснатите кандидати. Изпитът ще се проведе в следните фази:       а/ Писмен тест;              б/ Интервю по следните въпроси:  прилагане на Плана за управление на парка, функционално зониране, планиране, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие, визия за развитие на природния парк, както и за научната и консервационна дейност на територията на парка, устойчиво управление на земи, гори и води, нормативна уредба в екологичното законодателство; планиране, работа по структурни фондове и оперативни програми, изготвяне и управление на проекти, свързани с дейностите на парка; нормативна уредба в областта на обществените поръчки (важи за длъжността "Консервация на околната среда, международни дейности и проекти).
  1. Документи за участие в конкурсната процедура:
4.1. Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);         4.2.  Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;         4.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен и/или допълнителна  квалификация (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища);      4.4.   Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, в т. ч. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, референции, придобити квалификации, езици и др.
  1. Място и срок за подаване на документите за участие: Документите за участие се подават до 03.01.2017 г., в офиса на ДПП "Българка", адрес гр. Габрово, ул. "Чардафон"№1 при Даниела Димкова – гл. счетоводител от 9.00 до 16.30 часа. Документите се представят лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
  2. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат изложени на таблото до входа на ДПП "Българка", гр. Габрово, ул. Чардафон №-1 и на интернет страницата на Дирекцията:  www.ppbulgarka.net.
  3. Кратко описание на длъжностите, съгласно утвърдените длъжностни характеристики:
     7.1. "Консервация на околната среда, международни дейности и проекти              Извършва наблюдение върху състоянието на природните екосистеми, състоянието на популациите на защитените, редките, застрашените и ендемичните видове; поддържа връзки и координира дейността на ДПП “Българка” в областта на опазването на флористичните и фаунистичните ресурси със заинтересованите държавни, обществени и научни организации; осъществява контрол чрез проверка по документи и на терена за прилагането на Плана на управление на парка, съблюдава спазването на нормите и режимите в съответните зони; взаимодейства с различни държавни и местни органи за координирани действия срещу пожари и други бедствия, аварийни замърсявания, бракониерства и др.; осигурява извършването на дейности по подготовката за участие в проекти с външно финансиране; отговаря за изпълнение последователността на етапите от процедурите при извършване на обществените поръчки и при изпълнение на проекти, финансирани със средства на европейските фондове.                7.2. "Екология и опазване на природните ресурси" Планира, организира, координира, контролира и участва в изпълнението на дейности и проекти, свързани с опазване и управление на компонентите на ладшафта, стопанисване и възобновяване на горите и защита срещу ерозията; изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма и съоръженията, осигураващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; осъществява контрол от страна на ДПП ”Българка”, чрез проверка по документи и на терена. За констатациите от проверката съставя протокол с обосновка, предписания и срокове за изпълнение; предлага промени в плановете за управление на природния парк, заповедите, проектите, плановете и програмите с цел устойчиво използване на природните ресурси, опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие, развитие на туризма и рекреацията, опазване на културното наследство; участва в проверките на РДГ по планирането, таксирането и маркирането на насажденията, предвидени за сеч и инвентаризацията на горските култури в парка;
  1. Минимална заплата, определена за длъжностите:  420 лв.
Документи за кандидатстване можете да изтеглите оттук:
 Декларация  http://www.ppbulgarka.net/download/news/news_13263226187417_14823156343010_14822439581709_l5p09d.doc
 Заявление  http://www.ppbulgarka.net/download/news/news_13263226187417_14823156343010_14822439581709_qkqrxa5.docx
 Заповед  http://www.ppbulgarka.net/download/news/news_13263226187417_14823156343010_14822439581709_78c79zp.pdf
 Образец на длъжностна характеристика ЕОПР  http://www.ppbulgarka.net/download/news/news_13263226187417_14823156343010_14822439581709_il9odxd.doc
 Образец на длъжностна характеристика–КОС  http://www.ppbulgarka.net/download/news/news_13263226187417_14823156343010_14822439581709_2jh1omc.doc
Списък с допуснати и недопуснати кандидати   http://www.ppbulgarka.net/download/news/news_13263226187417_14823156343010_14822439581709_9y24zsp.pdf