Форум
Home →  Новини →  УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА НА...
01.02.2017
УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГОРСКИ ИНСПЕКТОР"
УДЪЛЖАВА СЕ  СРОКА НА КОНКУРСА  ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГОРСКИ ИНСПЕКТОР"
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
София,  бул. “Христо Ботев” № 55, п.код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36
О Б Я В Л Е Н И Е
Директорът на ДПП «БЪЛГАРКА» Габрово със своя Заповед № 02/01.02.2017 г., удължава срока за приемане на документи за участие по обявения със Заповед № 18/19.12.2016 г.конкурс за длъжността: Главен специалист „Горски инспектор” - 2 /две/ щатни бройки.
Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността, допълнителните умения и компетентности, вида на правоотношението, както и необходимите документи за участие в конкурса, изчерпателно са изброени в публикуваната обява в сайтовете на ИАГ София www.iag.bg  и  ДПП «Българка» Габрово www.ppbulgarka.net.
Минимална заплата, определена за длъжността:  460 лв. Документите за кандидатстване се подават в ДПП „Българка“ Габрово, ул. „Чардафон“ № 1 до 06  март 2017 г. включително, всеки работен ден от 9,00 часа до 16,30 часа. Лице за контакт: Даниела Димкова –  гл.счетоводител, тел. 066/80-88-57.