Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  Разяснение №1 на ДПП „БЪЛГАРКА“...
Разяснение №1 на ДПП „БЪЛГАРКА“ по провеждане за обществената поръчка по постъпило заявление с вх. № ППУ-230/ 03.09.2011г.
Разяснение №1 на ДПП „БЪЛГАРКА“ по провеждане за обществената поръчка по постъпило заявление с вх. № ППУ-230/ 03.09.2011г.
Обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И АНТРОПОГЕННИТЕ ФАКТОРИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА ПО ПРОЕКТ “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
Във връзка с постъпило в ДПП „БЪЛГАРКА“ запитване по документацията за участие в процедурата, ДПП „БЪЛГАРКА“ в качеството си на възложител на обществената поръчка прави разяснения по внесените въпроси.

ИНФОРМАЦИЯТА СЕ НАМИРА В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ - "ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ"!
Публикувано на: 12.04.2012 22:12:45
Обратно