Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  Удължава се срокът за подаване...
Удължава се срокът за подаване на оферти
Удължава се срокът за подаване на оферти
Поради непостъпили три ценови оферти във връзка с възлагане на малка обществена поръчка под праговете, определени в НВМОП, на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки  съгласно Заповед № ППУ25/12.09.2011г.  на Директора на ДПП „БЪЛГАРКА”  с предмет:   ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДПП „БЪЛГАРКА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „БЪЛГАРКА” ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ УСЛОВИЯ НА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ С ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ”   по проект „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Номер на договора: IR-593210-1-C001, Номер на проекта: DIR-593210-1-5, Приоритетна ос 3 „ Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” със Своя Заповед №ППУ 27/29.09.2011г. Директорът на ДПП „ БЪЛГАРКА“ удължи срока за подаване на оферти до 16.30ч. на 06.10.2011г. Постъпилите оферти ще бъдат разгледани на 07.10.2011г. от 10.00 ч. в Заседателна зала, ул.”Минзухар”№1, гр. Габрово.
Публикувано на: 12.04.2012 22:16:23
Обратно