Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  Оферта и ценово предложение за...
Оферта и ценово предложение за изпълнение на поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДПП „БЪЛГАРКА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „БЪЛГАРКА” ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ УСЛОВИЯ НА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ С ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ”
Оферта и ценово предложение за изпълнение на поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДПП „БЪЛГАРКА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „БЪЛГАРКА” ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ УСЛОВИЯ НА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ С ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ”
П О К А Н А от ДПП „БЪЛГАРКА”,
гр. Габрово, ул”Минзухар” №1
представлявана от  инж. Мая Радева– Директор

                 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
   
     Във връзка с възлагане на малка обществена поръчка под праговете, определени в НВМОП, на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка със Заповед № ППУ 25/12.09.2011г.  на Директора на ДПП „БЪЛГАРКА” Ви каним да представите оферта и ценово предложение за изпълнение на поръчка с предмет:   ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДПП „БЪЛГАРКА“ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП „БЪЛГАРКА” ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ УСЛОВИЯ НА БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ С ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ”   по проект „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Номер на договора: IR-593210-1-C001, Номер на проекта: DIR-593210-1-5, Приоритетна ос 3 „ Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

ЦЯЛАТА НЕОБХОДИМА ДОКУМНЕТАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ: ПОКАНА-ГОРИВО-ППБЪЛГАРКА
Публикувано на: 12.04.2012 22:19:47
Обратно