Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  Разяснение №2 и Разяснение №3...
Разяснение №2 и Разяснение №3 на ДПП „БЪЛГАРКА“ по провеждане за обществената поръчка по постъпили заявления
Разяснение №2 и Разяснение №3 на ДПП „БЪЛГАРКА“ по провеждане за обществената поръчка по постъпили заявления
Обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И АНТРОПОГЕННИТЕ ФАКТОРИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА ПО ПРОЕКТ “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
Във връзка с постъпили в ДПП „БЪЛГАРКА“ запитвания по документацията за участие в процедурата, ДПП „БЪЛГАРКА“ в качеството си на възложител на обществената поръчка прави Разяснение №2 и Разяснение №3  по внесените въпроси.

ИНФОРМАЦИЯТА СЕ НАМИРА В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ - "ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ - 2 част"!
Публикувано на: 12.04.2012 22:20:44
Обратно