Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  ПОКАНА ЗА ЦЕНОВА ОФЕРТА
ПОКАНА ЗА ЦЕНОВА ОФЕРТА
ПОКАНА ЗА ЦЕНОВА ОФЕРТА
Във връзка с възлагане на малка обществена поръчка под праговете, определени в НВМОП, на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка със Заповед № ПВП 07/ 06.02.2012г. на Директора на ДПП „БЪЛГАРКА” Ви каним да представите оферта и ценово предложение за изпълнение на поръчка с предмет:   Избор на  Консултант Консервационни дейности по проект „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.», съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС с Номер на договора: 5103020-С-005, Номер на проекта: 5103020-24-667 , Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.  Пълното описание за изисквания към изпълнението на поръчката и необходимата документация са посочени в прикачения файл
Публикувано на: 12.04.2012 22:21:33
Обратно