Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  Покана - орнитолози
Покана - орнитолози
Покана - орнитолози
ПОКАНА
от ДПП „БЪЛГАРКА”, гр. Габрово, ул”Минзухар” №1представлявана от  инж. Мая Радева– Директор
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с възлагане на малка обществена поръчка под праговете, определени в НВМОП, на основание чл. 2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка със Заповед № ПВП 08/ 06.02.2012г. на Директора на ДПП „БЪЛГАРКА” Ви каним да представите оферта и ценово предложение за изпълнение на поръчка с предмет:                Избора на Орнитолози по проект  Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка” по проект „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.», съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС с Номер на договора: 5103020-С-005 , Номер на проекта: 5103020-24-667 , Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” с две обособени позиции: Обособена позиция 1 : «Избор на  орнитолог 1 за осъществяване дейности по проект „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка” Обособена позиция 2 : «Избор на орнитолог 2  за осъществяване дейности по проект „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка” . 1. Изисквания към изпълнението на поръчката:в прикачения файл
Публикувано на: 12.04.2012 22:33:01
Обратно