Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Дирекция на Природен парк "Българка", ул. „Минзухар“№1, За: инж. Мая Радева - Директор, Евгения Попова - юрист, Севелина Радева- експерт"Консервационни дейности" в ДПП "Българка", Р България 5300, Габрово, Тел.: 066 808857, E-mail: dppbulgarka@abv.bg, Факс: 066 808857
Място/места за контакт: гр. Габрово, ул."Минзухар" №1
Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ppbulgarka.net.
Адрес на профила на купувача: www.ppbulgarka.net.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Услугата включва почистване на площи, почвоподготовка, залесяване, отглеждане на култури и попълване на култури в новосъздадените гори до 2 години в подотдели 116-7, 111-4, 96 – б, 315- г, 97- к, 97 – м, 97 – 0, 97- п, 89- д, 315 - б с обща площ 106 дка. Целта на услугата е възстановяване на местообитания- хабитат 91ЕО и хабитат 9180, съгласно Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост в България.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
77231600
Описание:
Услуги по залесяване

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
1. Почистване на площите по технологични планове за залесяване - 106 дка; 2. Почвоподготовка на 106 дка площи по технологични планове за залесяване; 3. Залесяване на 106 дка площи с предвидените видове по технологични планове за залесяване,вкл. временно съхранение на предоставените от възложителя фиданки; 4. Отглеждане на създадените насаждения през 2012 г. и 2013г.; 5. Попълване на култури,вкл. временно съхранение на предоставените от възложителя фиданки; 6. Изсичане на издънки и храсти с моторна резачка в междуредията на 106 дка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
54215 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Природен парк "Българка"

NUTS:
BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Оферти могат да представят търговци, които са регистрирани за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд за дейности по 233, ал.1, т.1 от Закона за горите и да имат сключен трудов договор с лицензиран за същите дейности лесовъд, които следва: 1. Да притежават удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.235 и чл.241 или съгласно §35, ал.2 т.1 от ЗГ за съответната дейност; 2. Да имат сключен трудов договор най-малко с едно лице, което е вписано в публичния регистър на ИАГ, съгласно чл.242 ал.1 т.1 от ЗГ, като същото лице притежава Удостоверение за регистрация,съгласно чл.235 от ЗГ, което удостоверява, че лицето може да извършва дейност по лесовъдска практика за „Планиране и организация на дейностите по залесяване“, съгласно чл.233 ал.1т.1 от ЗГ; 3. Да не са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 4.Да притежават технически възможности за извършване на услугата; Изискуеми документи и информация: • Удостоверение за актуално състояние или идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя документ за учредяване на обединението; чуждестранните лица представят еквивалентен документ на удостоверението за актуално състояние, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която са установени в официален превод; • Заверено копие от Удостоверението за регистрация на фирмата по чл.241 от ЗГ и копие от Удостоверението за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика на наетия регистриран лесовъд за съответната дейност в публичния регистър на ИАГ; • Декларации от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – /по образец/; • Описание на техническото оборудване - доказателства, удостоверяващи, че участникът разполага с регистрирана горска техника, собствена или наета, специализирана за почистване на площи, специализирана техника за ръчна почвоподготовка, специализиран инвентар за залесяване и за изпълнение на дейностите, свързани със залесяването /фактури, извлечение от инвентарна книга и други или декларация- свободено съдържание/ • ценова оферта /по образец/; • предложение за изпълнение на поръчката- следва да включва образец на Техническа оферта /по образец/; • нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай, че нямат представителни функции, както и нотариално заверено пълномощно на лицата, които представляват участника в процедурата, ако нямат представителни функции

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
05/04/2012 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Допълнителна информация и документи могат да бъдат получени на интернет адрес: www.ppbulgarka.net Настоящият договор се финансира със средства, предоставени от Европейския съюз – Програма LIFE08 NAT/BG/000281 по проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори” Офертите се представя в деловодството на ДПП "Българка" на адрес: гр. Габрово, ул. ”Минзухар” №1 в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
05/04/2012
Публикувано на: 12.04.2012 22:35:07
Обратно