Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА ГОРСКОДЪРВЕСНА И ГОРСКОПЛОДНА КОНТЕЙНЕРНА РАСТИТЕЛНОСТ”
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  „ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА НА ГОРСКОДЪРВЕСНА И ГОРСКОПЛОДНА КОНТЕЙНЕРНА РАСТИТЕЛНОСТ”
Дирекцията на Природен парк "Българка" обявява публична покана с предмет:"Производство и доставка на горскодървесна и горскоплодна контейнерна растителност" във връзка с изпълнение на дейности по проект: „Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка”, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г."
Публикувано на: 23.07.2012 10:51:40
Обратно