Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  ДПП "Българка" обявява публична покана...
ДПП "Българка" обявява публична покана с предмет: „Възлагане на ЛКД – почвоподготовка, засаждане на контейнерни фиданки, отглеждане и попълване на горскоплодни култури за обогатяване на подрастта в подотдели 13-е, 13-в1, 70-а, 71-п, 72-п по ГСП на СЦДП ДП ТП „ДГС Плачковци» и 331-4, 332-в по ГСП на ЮИДП ДП ТП „ДГС Мъглиж» с обща площ 45 дка от територията на Природен парк «БЪЛГАРКА»
Дирекцията на Природен парк "Българка" обявява публична покана с предмет: Възлагане на ЛКД –  почвоподготовка, засаждане на контейнерни фиданки, отглеждане и попълване на горскоплодни култури за обогатяване на подрастта в подотдели 13-е, 13-в1, 70-а, 71-п, 72-п по ГСП на СЦДП ДП ТП „ДГС Плачковци» и 331-4, 332-в по ГСП на ЮИДП ДП ТП „ДГС Мъглиж» с обща площ 45 дка от  територията на Природен парк «БЪЛГАРКА».

Документацията за участие се съдържа в следния прикачен файл:
Публикувано на: 19.02.2014 16:18:19
Обратно