Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  Отваряне на ценови оферти
Отваряне на ценови оферти
Отваряне на ценови оферти
Уважаеми Дами и Господа,  

С настоящото ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка и  монтаж на фотоволтаична инсталация по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „Българка”. Обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация на фасадата на „Детски занимателен център” в офис сградата на ДПП „Българка”; Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация - Стационар за мониторинг на значими видове в м.”Потока” по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП Българка", ще се проведе на 28.07.2014 г. от 15:00 ч. в офиса на ДПП „Българка”,  ул.”Чардафон” №1, гр. Габрово.  

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
Публикувано на: 22.07.2014 12:56:39
Обратно