Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  Отваряне на ценови оферти
Отваряне на ценови оферти
Отваряне на ценови оферти
Уважаеми Дами и Господа,  

С настоящото ви уведомяваме, че отварянето на представените оферти от участниците в публична покана по реда на ЗОП с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 6 броя интерактивни информационни тотеми за външно ползване на ПП „Българка” по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП Българка", ще се проведе на 28.07.2014 г. от 13:00 ч. в офиса на ДПП „Българка”,  ул.”Чардафон” №1, гр. Габрово. 

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.  
Публикувано на: 22.07.2014 13:05:18
Обратно