Форум
Home →  Други →  Профил на купувача →  Обществени поръчки преди 1.10.2014 г. →  Отваряне на ценови оферти
Отваряне на ценови оферти
Отваряне на ценови оферти
До участниците в открита процедура "Изграждане, изработка и монтаж на елементи за туристическа инфраструктура на територията на ПП "Българка":

Уважаеми Дами и Господа,

Отварянето на ценовите предложения на участниците в процедурата, ще се състои на 02.09.2014 г. в 11,00 ч. в Заседателната зала на ДПП "Българка"

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
Публикувано на: 28.08.2014 15:53:49
Обратно