Форум
Home →  Проекти →   →  Проект на План за управление...
Проект на План за управление на Природен парк "Българка"
Проект на План за управление на Природен парк "Българка"
Вариантът на проекта на Плана за управление на Природен парк "Българка", който е внесен за разглеждане и утвърждаване от Министъра на околната среда и водите, можете да намерите на следния линк: http://www5.moew.government.bg/?page_id=45389