Форум
Home →  Проекти →  Одобрени проекти →  Опазване и възтановяване на 11...
Опазване и възтановяване на 11 типа местообитания край реки и влажни зони в 10 натура 2000 места в бълтарските гори
Опазване и възтановяване на 11 типа местообитания край реки и влажни зони в 10 натура 2000 места в бълтарските гори
Източник на финансиране - Програма LIFE+

Описание на дейностите:

o    Пряко възстановяване на 6 крайречни местообитания и местообитания характерни за влажни зони. Премахване на чужда и неместна растителност от 765 дка. На площ от 20 дка ще се създаде маточник за местни тополови видове. 800 дка от 6 местообитания ще бъдат възстановени чрез засаждане на семена, фиданки и резници от местна растителност в подбраните места за възстановяване.

o    Възстановяване на 13 растителни вида, характерни за целевите местообитания в 4 от проектните зони. Това включва събирането на зрели растения или репродуктивен материал и култивирането на растения и възстановяване на място. Видовете, които ще се възстановяват са бяла и жълта водна лилия, джулюн, марсилея, Angelica panchicii, Rheum raponticum, Primula deorum, Drosera rotundifolia, Menianthes trifoliata, Taxus baccata, Ilex colchica, и Daphne pontica.  Методиката за възстановяване на видове, информацията и материалите създадени за възстановяване на горните видове, които се докажат като успешни, ще бъдат размножени и разпространени след края на проекта.

o    6 целеви местообитания ще бъдат защитени чрез поставяне на специализирана инфраструктура и съоръжения за пренасочване на туристопотока и ограничаване достъпа в чувствителни зони – дървени огради, дървени скари за повдигане на туристическите пътеки, дървени мостчета, туристически и информационни пунктов (със заслони, пейки, огнища и информационни табла) и информационни/насочващи табели.

o    100 ха от целевите местообитания ще бъдат почистени от замърсяване в 10-те зони със специализирана техника и с доброволци.

Обща стойност на проекта  - 1 236 834 €