Форум
Home →  Проекти →  Одобрени проекти →  Разработване на план за управление...
Разработване на план за управление на Природен парк ""Българка"
Разработване на план за управление на Природен парк ""Българка"
Източник на финансиране – Оперативна програма „Околна среда”  

Описание на дейностите:
 • Картографски и геоинформационни дейности
 • Инвентаризация на биотичните компоненти на плана:
        Екосистеми и биотопи, Растителност, Флора, Фауна
 • Инвентаризация на абиотичните компоненти на плана: Климат Геология и геоморфология Хирдрология и хидробиология и хидрохимия Почви   Ландшафт
 • Изготвяне на културна и социално-икономическа характеристика за целите на плана за управление  
 • Анализ на туризъм, спорт, рекреация и услуги      
 • Изготвяне на план за управление 
 1. Част първа: Описание и оценка на ПП „Българка” - Характеристика на абиотичните фактори - Биотична характеристика - Културна и социално-икономическа характеристика - Настоящо ползване на прилежащите територии - Културно-историческо изследване - Ландшафт - Състояние на компонентите на околната среда - Първа оценка
 2. Част втора: Дълготрайни цели и ограничения - Втора оценка
 3.  Част трета: Норми. Режими. Условия и препоръки за осъществяване на дейностите
 4.  Част четвърта: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване
 5. Част пета: Преглед на изпълнението на целите и задачите
 • Мерки за информация и публичност
 
Обща стойност на проекта - 1 975 462,00 лв.