Форум
Home →  Проекти →  Одобрени проекти →  ПРОЕКТ: Мерки...
ПРОЕКТ: Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка”
ПРОЕКТ:    Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка”
ПРОЕКТ:    Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка”

Рег.№ на договора  5103020-С-005
Рег.№ на проекта  5103020-24-667

Източник на финансиране – Оперативна програма „Околна среда”

Общата цел на проекта е:
Спиране загубата на биологичното разнообразие и в частност на четири вида редки и защитени птици – Лещарка (Bonasa bonasia), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi)

Специфични цели:
1. Подобряване местообитанието на редки и защитени видове птици
2. Подпомагане популациите на четири вида редки и защитени птици
3. Въвеждане на устойчиви практики за провеждане на възстановителни и поддържащи дейности за редките и защитени птици
4. Повишаване на екологичното образование на заинтересованите страни / представители на ДГС и ЛРС/ за формиране на позитивно отношение към защитените видове

Описание на дейностите:
1. Управление и изпълнение на проекта
2. Провеждане на специализирани проучвания на популациите на целевите видове и оценка на благоприятния природозащитен статус (БПС)
3. Идентификация на приоритетните за целевите видове местообитания
4. Поставяне на изкуствени гнездилки за полубеловрата и червеногуша мухоловки и южен белогръб кълвач.
5. Създаване на изкуствени убежища за лещарката
6. Подхранване през зимния период.
7. Подпомагане на местообитанията чрез обогатяване на подраста
8. Урегулиране на неблагоприятното антропогенно въздействие и туристопотока в целевите местообитания.
9. Мониторинг на целевите видове и резултатите от предвидените дейности и маркиране на птици със стандартни и цветни орнитологични пръстени
10. Разработване на обучителна платформа и последващо обучение на служители от горските стопанства в региона и членовете на ловно-рибарското дружество
11. Мерки за информация и публичност
12. Одит

Очаквани резултати :
- изготвяне на специализирана база данни за целевите видове на територията на парка.
- поставени 450 бр. изкуствени гнездилки за полубеловрата и червеногуша мухоловки и южен белогръб кълвач
- изградени 15 бр. изкуствени убежища за лещарката
- увеличен брой птици, които са приоритетни за опазване по проекта
- стабилизирани популации на застрашените видове
- подобрени местообитания на четири вида защитени птици на територията на Природен парк „Българка”
- намаление на негативното антропогенно въздействие и натиска на туристопотока в целевите местообитания
- повишена информираност и съпричастност на представителите на ДГС и ЛРС за стъпките и дейностите за възстановяване на биологичното разнообразие
- повишен капацитет на служителите на парка по отношение на управление и изпълнение на консервационни дейности.


Обща стойност на проекта:  610 018,81 лв.