Форум
Home →  Проекти →  Одобрени проекти →  ПРОЕКТ:ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО...
ПРОЕКТ:ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА”
ПРОЕКТ:ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА”
ПРОЕКТ:  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА”   

Рег. № на договора  DIR - 5113326 – С – 002

Рег. № на проекта    DIR - 5113326 – 8 – 10
 Срок на изпълнение - 02.07.2012 - 31.12.2014г.


Описание на предвидените дейности:


1. Основна категория дейности - поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи  

1.1. Дейности за подпомагане и възстановяване на редки и застрашени видове от водоемите на парка -  черна мряна, ручеен рак, алпийски и гребенест тритон
1.2. Дейности за опазване и устойчиво управление на билните поляни и подобряване условията на обитаване и възстановяване на популациите на лалугера на територията на ПП“Българка“
1.3. Дейности  за подпомагане и възстановяване на популациите от хищни птици
1.
4. Изграждане на волиера за водолюбиви птици
1.5. Създаване на Репродуктивна база  за защитени и консервационно значими видове растения от Шипченска и Тревненска Стара планина и дейности за възстановяване на популациите.


2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство
    

2.1. Създаване /обособяване/ на самостоятелен офис и образователен център на ДПП "Българка" - закупуване на сграда - РЗП минимум 250 кв.м., гаражни и складови помещения, реконструкция, оборудване, образователна и интерпретационна интериорна среда
2.2.Реконструкция и обновяване на съществуващ  посетителски-информационен център "Българка" и създаване на интерпретативна инфраструктура
2.3. Проектиране, изграждане и рехабилитация на туристическа инфраструктура по образователно- интерпретативни маршрути и екопътеки на територията на парка

2.4. Изграждане на  маршрути със специализирана инфраструктура за планинско колоездене

3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)    

3.1.Изработване на мобилни тематични интерактивни експозиции за демонстрации в зали
3.2.Разработване, дизайн и отпечатване на тематични образователни еко-пакети, брошури, книги, определители, наръчници, претиражиране на съществуващи печатни издания

3.
3. Заснимане на образователни филми за защитената територия
3.
4. Създаване на мобилна еко школа и организиране на обучение в "зелени" и "бели" училища сред природата

4. Планиране и оптимизация на управлението 

  
4.1. Изготвяне на Стратегия за сертифициране и промотиране на регионална марка "Българка"

4.2. Изготвяне на Стратегия за информационно обезпечаване на населените места на територията на ПП"Българка" относно защитената територия и биоразнообразието и поставяне на киоски в населени места на територията на ПП "Българка"


Обща стойност на проекта - 7 364 200,00 лв.