Форум
Home →  Проекти →  Одобрени проекти
ПРОЕКТ:ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА”
ПРОЕКТ:ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА”
ПРОЕКТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЪЛГАРКА” Рег. № на договора DIR - 5113326 – С – 002 Рег. № на проекта DIR - 5113326 – 8 – 10 Срок на изпълнение...
ПРОЕКТ: Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка”
ПРОЕКТ:    Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка”
ПРОЕКТ:    Мерки за подобряване условията за обитаване на четири редки и застрашени горски видa птици на територията на ПП „Българка”Рег.№ на договора  5103020-С-005 Рег.№ на проекта  5103020-24-667Източник на финансиране – Оперативна програма „Околна среда”Общата цел на проекта е:Спиране загубата на...
Разработване на план за управление на Природен парк ""Българка"
Разработване на план за управление на Природен парк ""Българка"
Източник на финансиране – Оперативна програма „Околна среда”   Описание на дейностите: Картографски и геоинформационни дейностиИнвентаризация на биотичните компоненти на плана:         Екосистеми и биотопи, Растителност, Флора, ФаунаИнвентаризация на абиотичните компоненти на плана: Климат Геология и геоморфология Хирдрология и хидробиология и хидрохимия Почви   ЛандшафтИзготвяне на културна и социално-икономическа характеристика за целите на плана...
Опазване и възтановяване на 11 типа местообитания край реки и влажни зони в 10 натура 2000 места в бълтарските гори
Опазване и възтановяване на 11 типа местообитания край реки и влажни зони в 10 натура 2000 места в бълтарските гори
Източник на финансиране - Програма LIFE+Описание на дейностите:o    Пряко възстановяване на 6 крайречни местообитания и местообитания характерни за влажни зони. Премахване на чужда и неместна растителност от 765 дка. На площ от 20 дка ще се създаде маточник за местни...